Afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie
De afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie (ACZP) wil de kennis en zorg waarborgen en optimaliseren voor die patiëntengroep waarbij somatiek en psychiatrie elkaar overlappen en integratie van specialistische behandeling noodzakelijk is. De afdeling wil de voordelen van het bieden van integrale zorg aan patiënten met somatische en psychiatrische comorbiditeit transparanter en inzichtelijker maken met verduidelijking van de zorgzwaarte en de inzet van kwaliteitsmetingen geschikt voor deze setting. Daarnaast draagt de afdeling bij aan de ontwikkeling van generieke modules en richtlijnen op het gebied van de consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie, alsook aan multidisciplinaire richtlijnen op het terrein van psychiatrische of somatische aandoeningen en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op dit aandachtsgebied.

De afdeling:

  • Ondersteunt en behartigt in brede zin de belangen van de psychiaters, werkzaam in ziekenhuizen
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden
  • Levert de voorzitter voor de Nederlandse Federatie Ziekenhuispsychiatrie (NFZP)
  • Overlegt jaarlijks met VWS en Zorgverzekeraars
  • Levert gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur van de NVvP
  • Organiseert ieder jaar een Najaarssymposium en invitational conferences
  • Belegt tijdens het voorjaars- en najaarscongres van de NVvP een ledenvergadering
  • Stelt relevante documenten beschikbaar voor leden als handreikingen of goede voorbeelden
  • Beijvert zich het thans bescheiden aandeel ziekenhuispsychiatrie in de opleiding tot psychiater te optimaliseren

Website:
https://www.nvvp.net/website/over-nvvp/groepen-/-commissies/afdelingen/afdeling-consultatieve-en-ziekenhuispsychiatrie

SAP-leden bestuur:
Anne Alkema
Frank Gerritse
Welmoed Krudop