Op dit moment zijn er vacatures. Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via nvvpjong@nvvp.net, de whatsappgroep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Bestuur NVvP Jong 
NVvP Jong houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. De bestuursvergaderingen zijn elke derde maandagavond van de maand via MS Teams/Zoom. Daarnaast neem als je bestuurslid deel aan alle activiteiten die vanuit NVvP Jong worden georganiseerd: o.a. de ALV’s/themabijeenkomsten, de NVvP Jong-dagen, aanwezigheid bij het Voorjaarscongres en de bestuursdagen. Een bestuursfunctie duurt in principe 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen.

Vacature Bestuurslid NVvP Jong, functie voorzitter

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het bestuur. Je zit de bestuursvergaderingen en ALV’s voor. Daarnaast vertegenwoordig je het bestuur bij externe overleggen, zoals De Jonge Specialist (DJS) en het afdelingsoverleg van de NVvP. Dit doe je samen met de vicevoorzitter. Het is de meest veelzijdig functie van het bestuur, je bent de spin in het web en op de hoogte van alles wat er speelt, niet alleen op het gebied van de opleiding psychiatrie, maar ook binnen de andere medisch specialistische vervolgopleidingen, en de psychiatrie in Nederland in het algemeen. Hierdoor ben je het gezicht en vaak ook het eerste aanspreekpunt van het bestuur. Hierdoor bouw je een waardevol en divers netwerk op. Competenties die je kan ontwikkelen zijn onder andere leidinggeven, overzicht bewaren en verandermanagement

Wil je meer weten over deze functie of wil je direct solliciteren? Mail nvvpjong@nvvp.net

Vacature Bestuurslid NVvP Jong, functie vicevoorzitter

Als vicevoorzitter bij NVvP Jong is je voornaamste functie het verbeteren en onderhouden van interne betrekkingen. Je zorgt voor goede communicatielijnen tussen het bestuur en AIOS betrokken bij de verschillende afdelingen en commissies van NVvP. Daarnaast ben je betrokken bij overleg met de europese AIOS-vereniging (EFPT) en kun je delegate voor deze vereniging zijn. Verder fungeer je als belangrijke sparringspartner voor de voorzitter, onder andere tijdens het tweewekelijkse voorzittersoverleg. Samen met de voorzitter neem je deel aan vergaderingen van De Jonge Specialist (DJS) en zorg je voor wederzijdse communicatie tussen NVvP Jong en DJS. Er is genoeg ruimte om deze functie eventueel te combineren met een andere functie, zoals penningmeester; of een persoonlijk project binnen NVvP.

Gewenste kwaliteiten voor deze functie zijn: communicatie, teamspeler, overzicht, besluitvaardigheid. De functie van vicevoorzitter komt beschikbaar per 1-4-2024.

Wil je meer weten over deze functie of wil je direct solliciteren? Mail nvvpjong@nvvp.net

Vacature Bestuurslid NVvP Jong, portefeuille Onderwijs

Start: 01-04-2024 (inwerktijd eerder mogelijk)
Duur: in principe 2 jaar
Tijdsinvestering: +/- 4 uur per week, incl. vergaderingen

Als AIOS weet jij wat goed onderwijs is. Betrokken zijn bij het Concilium & de Programmacommissie is een uitgelezen kans om je breed te ontwikkelen, inspraak te hebben in de vormgeving van je eigen opleiding en je netwerk op te bouwen.
Daarnaast treed je, als algemeen bestuurslid, op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle AIOS Psychiatrie in Nederland.

Binnen het Concilium adviseer je samen met opleiders en collega-AIOS over de opleiding en hou je je bezig met de ontwikkeling van beleid over de inhoud en de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere de opleidingscapaciteit, verdeling van de aios-instroom, het landelijk onderwijs, de individualisering van de opleidingsduur en het digitaal portfolio.
Tweemaal per jaar sluit je aan bij het Forum Educatorum, waar deze onderwerpen met alle opleiders worden besproken.

Ook kun je binnen de programmacommissie met de vertegenwoordigers van alle consortia, de drie aandachtsgebieden en collega-AIOS het onderwijsbureau adviseren en daarmee toezien op de ontwikkeling van het aangeboden onderwijs.

Vergaderingen vinden voornamelijk plaats via Zoom. Het Concilium vergadert 7 keer per jaar, de programmacommissie 5 keer per jaar en 2 keer per jaar vindt het Forum Educatorum plaats.
Zowel het Concilium als de programmacommissie vergadert minimaal één keer per jaar live, in combinatie met een sociale activiteit.
Bestuursvergaderingen vinden elke 3e maandagavond van de maand online plaats. 1-2x/jaar zijn deze vergaderingen live. Daarnaast neem je als bestuurslid deel aan alle activiteiten die vanuit NVvP Jong worden georganiseerd: in principe de maandelijkse ALV’s/themabijeenkomsten, de NVvP Jong-dagen, aanwezigheid bij het Voorjaarscongres en de bestuursdagen.

Wil je meer weten over deze functie of wil je direct solliciteren? Mail nvvpjong@nvvp.net

Vacature AIOS-lid Commissie Medicatiebeleid

Wil je als AIOS en NVvP Jong-lid actief zijn binnen de NVvP én een bijdrage leveren aan het NVvP beleid omtrent medicatie? Solliciteer dan op de functie van AIOS-lid van de commissie Medicatiebeleid. De Commissie Medicatiebeleid stimuleert en ontwikkelt beleid omtrent medicatie en adviseert gevraagd en ongevraagd over (politieke) vraagstukken inzake medicatiebeleid. Onderwerpen waar de commissie zich momenteel mee bezighoudt, zijn o.a. de beschikbaarheid van psychofarmaca, het afbouwen van medicatie, het implementeren van de toepassing van esketamine en het online voorschrijven van medicatie. De commissie vergadert vijf keer per jaar, 1x in het jaar fysiek en verder online. Wil je meer weten of solliciteren voor deze functie? Mail nvvpjong@nvvp.net

Vacature AIOS-lid Afdeling EPA

Als AIOS in het EPA bestuur krijg je de kans om te leren van ervaren psychiater bestuursleden in een belangrijk afdelingsbestuur van de NVvP. Het EPA bestuur vertegenwoordigd een belangrijke doelgroep van ons vakgebied. Inhoudelijk is er een jaarplan waarin er een plan wordt gemaakt om aan een aantal speerpunten te werken. Voorbeelden van speerpunten zijn; clozapine onderprescriptie, rijvaardigheid bij psychose, praktijkvariatie in het werken met EPA patiënten. Praktisch betekend deelname aan het bestuur het volgende; er zijn ongeveer 7 vergaderingen per jaar waarvan 2 live en de rest online. De vergaderingen zijn meestal op een doordeweekse avond, maar ook bijvoorbeeld op het voorjaarscongres. Als AIOS krijg je ook de kans om een bijdrage te leveren aan de organisatie van congressen, of je te verbinden aan een speerpunt en op specifieke onderwerpen mee te denken. Het is een unieke kans om te leren hoe er binnen de NVvP gewerkt wordt, maar ook om op een belangrijke plek een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren voor je doelgroep. Er is ruimte voor 2 AIOS leden in het EPA bestuur, dus je kan samenwerken met een collega AIOS.

Heb je interesse en wil je solliciteren? Stuur een e-mail naar nvvpjong@nvvp.net.

Vacature AIOS-lid Commissie Kwaliteitszorg

De CKZ is één van de vier strategische commissies van de NVvP. De commissie adviseert het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor kwaliteit van zorg en kwaliteitsstandaarden. Vind je het leuk om meer over kwaliteitsbeleid te leren en hier mee aan de slag te gaan? Wil je je netwerk op een leerzame manier uitbreiden? Neem contact op!  

De commissie adviseert het bestuur over autorisaties van (multidisciplinaire) richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules. Ook houdt de commissie zich bezig met meer strategische kwaliteitsvraagstukken. Hiervoor werkt de CKZ samen met interessante stakeholders in het veld (denk aan andere wetenschappelijke verenigingen, de FMS, Akwa GGZ, patiëntenverenigingen, onderzoeksinstituten). Ook zal de CKZ zich de komende periode richten op doelstellingen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) die linken aan kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is het dossier Kwaliteitstransparantie.

De CKZ staat onder leiding van voorzitter Bert van Hemert, hoogleraar Psychiatrie en hoofd Psychiatrie LUMC en een viertal commissieleden. De commissie vergadert 6 tot 8 keer per jaar, meestal online. Voor vragen over de commissie en werkzaamheden, kan je contact opnemen met l.oterdoom@nvvp.net. Heb je interesse en wil je solliciteren? Richt je dan tot nvvpjong@nvvp.net.

Vacature AIOS-lid Werkgroep Groene Psychiatrie

Er worden aios-leden voor de werkgroep Groene Psychiatrie gezocht die als doel heeft de patiëntenzorg, het voorjaarscongres en de beroepsvereniging zelf te verduurzamen. Eens per drie maanden wordt er vergaderd op donderdagavond. Als je de soms machteloos makende gedachten over de klimaatcrisis wil omzetten in daden, dan ben je hier aan het goede adres. Input kan naargelang energie en tijd. 

Contact kan worden opgenomen met p.kraanen@gmail.com bij interesse in deze vacature.

Vacature AIOS-lid Commissie Euthanasie

Achtergrond: van platform naar commissie

Euthanasie is een belangrijk, gevoelig en actueel onderwerp binnen de psychiatrie. Het bestuur van de NVvP heeft daarom recent besloten om het platform euthanasie en psychiatrie om te zetten naar een commissie, zodat er meer beleidsondersteuning gegeven kan worden. Het huidige platform euthanasie en psychiatrie zal daarmee opgeheven worden. De leden van het platform worden van harte uitgenodigd te solliciteren naar een plaats in de commissie, en mogelijk kunnen ze ingezet worden als klankbordgroep voor de commissie. Doelstelling is dat de commissie mei/juni 2024 operationeel zal zijn.

Samenstelling Commissie Euthanasie

De nieuwe Commissie Euthanasie is een adviescommissie die het NVvP bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het thema euthanasie. De commissie heeft 6-8 leden en zal 5-6 bijeenkomsten per jaar houden. We streven naar een commissie met een evenredige verdeling over de verschillende NVvP afdelingen (bij voorkeur in ieder geval Ouderen, EPA en GD), een ervaringsdeskundige en een AIOS-lid. Het bestuur heeft Radboud Marijnissen bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen voor tenminste een jaar en hij zal samen met het bestuurslid met de portefeuille kwaliteit de sollicitatiegesprekken houden. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

Opdracht

Het bestuur heeft de commissie euthanasie gevraagd de volgende onderwerpen verder op te pakken:

  1. Verbinden van de verschillende initiatieven op euthanasie-gebied in Nederland

Er lopen verschillende initiatieven op euthanasie gebied buiten de NVvP. Belangrijke spelers zijn bijvoorbeeld het Expertisecentrum Euthanasie, netwerk Thanet en stichting KEA. Opdracht aan de commissie is om deze relaties te onderhouden en om namens de NVvP kennis en expertise in te brengen in het publieke domein (inclusief media).

  • Input update richtlijn levensbeëindiging

De NVvP-richtlijn voor levensbeëindiging verschilt van de Euthanasiecode. De CKZ initieert een mogelijke oplossing, en vraagt de commissie euthanasie als inhoudelijk experts om deelname af te vaardigen.

  • Strategieontwikkeling euthanasie

De commissie heeft als opdracht strategische euthanasie onderwerpen in  kaart te brengen en het bestuur te voorzien van een advies. Actuele onderwerpen zijn onder andere:

  • Standpunt rol van de psychiater.
  • Bij- en nascholing euthanasie.
  • Standpunt betaaltitel en vergoedingstijd vanuit het ZPM voor de begeleiding van euthanasie.

Taken en tijdsinvestering

Leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen. De commissie vergadert 5-6 keer per jaar, meestal digitaal of anders bij de Domus Medica in Utrecht. De leden beoordelen de voorgelegde stukken als voorbereiding op de vergaderingen, en pakken samen de benodigde acties op. Naast aanwezigheid en participatie in de vergaderingen van de Commissie Euthanasie worden ook per mail soms vragen voorgelegd rond euthanasie. De commissie wordt in haar beleidsontwikkeling ondersteund door een beleidsadviseur van het bureau van de vereniging.

Profiel

We zijn op zoek naar nieuwe leden die interesse hebben in het terrein van euthanasie en psychiatrie, die daar op een enthousiaste en motiverende wijze vorm aan willen geven en die uiteindelijk de individuele praktisch werkzame psychiater willen ondersteunen in de voortdurende ambitie om zijn of haar werk te verbeteren. U heeft een visie over euthanasie en psychiatrie en bent bereid hier met uw collega’s en/of achterban over te communiceren. Het lidmaatschap van de commissie biedt een leuke en leerzame uitdaging als je geïnteresseerd bent in het bredere perspectief.

Procedure

Geïnteresseerd? Herkent u zich in bovenstaand profiel? Dan ontvangen we graag uiterlijk 15 maart uw CV met motivatie op het volgende adres:

NVvP, o.v.v. Sollicitatie Commissie Euthanasie

Postbus 20062, 3502 LB Utrecht

E-mail: d.vandergraaf@nvvp.net

Bij vragen geven wij graag aanvullende informatie. Vragen ontvangen we bij voorkeur via mail op het bovenstaande adres. Gesprekken zullen plaatsvinden met de voorzitter van de commissie en het NVvP bestuurslid met de portefeuille kwaliteit.