Op dit moment zijn er vacatures. Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via nvvpjong@aiospsychiatrie.nl, de whatsappgroep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Vacature bestuurslid NVvP Jong 
NVvP Jong houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. De bestuursvergaderingen zijn elke derde maandagavond van de maand via Zoom. Daarnaast neem als je bestuurslid deel aan alle activiteiten die vanuit NVvP Jong worden georganiseerd: in principe de ALV’s elke eerste donderdagavond van de maand, de NVvP Jong-dagen, aanwezigheid bij het voorjaarscongres en de bestuursdagen. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen.

Vacature bestuurslid NVvP Jong, voorzitter

Start: 01-04-2023 (inwerktijd eerder mogelijk)

Tijdsindicatie: 8 uur per week

Als voorzitter van NVvP Jong representeer je NVvP Jong en ben je het eerste aanspreekpunt. Het is een diverse functie waarbij je over veel onderwerpen kunt meedenken. Je bouwt een netwerk op binnen de vakgroep waarmee je een basis legt voor de rest van de carrière. Je kunt in deze functie uitstekend je leidinggevende en bestuurskundige vaardigheden ontwikkelen.

 Je bent verantwoordelijk voor het voorzitten van alle NVvP Jong-vergaderingen en -bijeenkomsten. Je houdt overzicht over de lopende zaken binnen NVvP Jong. Je bereidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen voor door overzicht te houden over de agendapunten. Geregeld heb je afstemming met de beleidsadviseur en de vicevoorzitter. Je houdt nauw contact met alle bestuursleden en bent laagdrempelig beschikbaar voor overleg telefonisch en per mail. Je pakt ad hoc-zaken op en zorgt voor een snelle terugkoppeling naar derden. Je bent in overleg met verschillende bestuursleden om te kijken wat onder welke portefeuille valt en wat door welk bestuurslid wordt opgepakt. Je representeert NVvP Jong extern bij De Jonge Specialist en andere partijen die relevant kunnen zijn voor NVvP Jong. Je neemt deel aan de voorzittersoverleggen van de NVvP.

Vacature bestuurslid NVvP Jong, vicevoorzitter

Per 1-5-2023 zoeken we ook een nieuwe vicevoorzitter. Als rechterhand van de voorzitter ben je multi-inzetbaar en doe en denk je mee in de vele vraagstukken en projecten die lopen. Tijdsindicatie is 4 uur per week.

Bestuurslid NVvP Jong, portefeuille kwaliteit en beroep.

Als bestuurslid kwaliteit en beroep houdt jij je bezig met de toekomst van de psychiater in alle facetten door onder andere betrokken te zijn bij CAO onderhandelingen, dienstbelasting en contact te houden met commissies zoals de beroepsbelangencommissie en commissie kwaliteitszorg. Je neemt daarnaast uiteraard deel aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen vanuit SAP. Een leuke positie om het vak, de vereniging en andere aios beter te leren kennen. De functie is per direct beschikbaar. De verwachte tijdsbesteding is maximaal 4 uur.

Vacature aios lid afdeling Psychotherapie

We zijn op zoek naar versterking van ons bestuur afdeling psychotherapie met een lid van de afdeling NVvP Jong. Kom jij erbij?

Naast bestuurlijke ervaring op doen, zal je vooral aan de slag gaan met het verder verankeren en verstevigen van kennis en kunde over psychotherapie als integraal onderdeel van ons vak als psychiater. Je zult een belangrijke rol hebben in het organiseren van o.a. een jaarlijks congres. Ook zal je een actieve rol spelen in de afstemming met de afdeling NVvP Jong en haar leden, zodat we als bestuur actief mee kunnen denken rondom psychotherapie in de opleiding en waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt en wat er verder op dit gebied nodig is voor de psychiaters van de toekomst. De afdeling vergadert ongeveer zes keer per jaar, afwisselend online en in Utrecht.

Vacature aios lid Transculture Psychiatrie

Per 1-4-2023 komt er een vacature vrij om als aios vertegenwoordiger te zijn in de afdeling Transculture psychiatrie. Heb je hier interesse in? Neem dan contact op via het NVvP Jong bestuur.

Vacature aios Beroeps Belangen Commissie (BBC)

De BBC is één van de vier strategische commissies van de NVvP. De commissie adviseert het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater. Daarnaast adviseert de commissie het verenigingsbestuur over de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen.

Onderwerpen die op dit moment relevant zijn, zijn de positionering van de psychiater in het LKS, de doorontwikkeling van het zorgprestatiemodel (ZPM) en de zorgvraagtypering (ZVT) en het borgen van de ANW- en crisisdiensten. Daarbij zal de BBC zich onder meer richten op doelstellingen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

De BBC heeft naast een adviserende ook een vormgevende rol, gericht op het versterken van de professionele netwerken van psychiaters. Denk daarbij aan de ondersteuning van het oprichten van medische staven, in samenwerking met de LAD. De BBC richt zich daarmee op ondersteuning en uitwerking van professionaliteit in brede zin. 

Vacature aios lid Forensische Psychiatrie

Vacature aios lid afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie (CZP)

De afdeling CZP zet zich in voor het vak psychiatrie in de context van het ziekenhuis. Netwerkgeneeskunde, integrale zorg, financiering, MPU zorg, wvGGZ en acute psychiatrie zijn enkele hoofdthema’s waarbinnen wordt gewerkt. We zoeken nu een nieuw aios lid, werkzaam/in opleiding zijnde binnen of vanuit een (academisch) ziekenhuis, om ons team te komen versterken. Ook als je nu niet werkt in deze context, maar wel affiniteit ermee hebt, mag je uiteraard reageren. Als aios lid kun je bijdragen aan alle verschillende thema’s, al naar gelang je eigen interesse. Met voorkeur betreft dit o.a. een lopend project over consultatieve psychiatrie buiten de muren van het ziekenhuis, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk. We vergaderen ongeveer 8x per jaar, waarvan 2x live (met een sociale activiteit gecombineerd) en de overige keren online. Eigen inzet van tijd tussendoor is flexibel in te delen. 
Dus gaat je hart sneller kloppen van psychiatrie in het ziekenhuis? Neem dan bij vragen of voor een sollicitatie contact op met Renske van Vels (senior beleidsadviseur, via r.vanvels@nvvp.net). Bij een sollicitatie verzoeken we je een CV en motivatiebrief mee te sturen. 

Vacature afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie
Heb jij een passie voor de kinder en jeugdpsychiatrie en wil jij aan de voorpost van de ontwikkelingen staan. Neem dan deel aan het bestuur van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP.

Vacature commissie medicatiebeleid

Wil je als AIOS en NVvP Jong-lid actief zijn binnen de NVvP én een bijdrage leveren aan het NVvP beleid omtrent medicatie? Solliciteer dan op de functie van AIOS-lid van de commissie Medicatiebeleid. De Commissie Medicatiebeleid stimuleert en ontwikkelt beleid omtrent medicatie en adviseert gevraagd en ongevraagd over (politieke) vraagstukken inzake medicatiebeleid. Onderwerpen waar de commissie zich momenteel mee bezighoudt, zijn o.a. de beschikbaarheid van psychofarmaca, het afbouwen van medicatie en het online voorschrijven van medicatie. De commissie vergadert vijf keer per jaar, 1x in het jaar fysiek en verder online. Voor meer informatie, mail naar l.kurt@nvvp.net.

Vacature aios-lid commissie Wet- en Regelgeving
Heb je affiniteit met wet- en regelgeving? Ben je goed bekend met de juridische aspecten van de beroepsuitoefening? Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetsvoorstellen en aan de evaluatie en wijziging van de Wvggz? Solliciteer dan op de functie van aios-lid van de Commissie Wet- en Regelgeving (CWER)!

De CWER adviseert het verenigingsbestuur over onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving die relevant is voor de psychiatrische patiëntenzorg en het professionele domein van de psychiater. Speerpunten van de CWER zijn de Wvggz (in samenloop met de Wzd en Wfz), de wetsevaluatie en de daaruit volgende wetswijzigingen én gegevensdeling en het beroepsgeheim. Daarnaast komt ook andere wet- en regelgeving aan de orde, welke de psychiatrische patiënt en de
psychiater raakt.

De commissie vergadert zes keer per jaar op dinsdagmiddag, online of bij de NVvP in Utrecht. Daarnaast zijn leden desgevraagd actief in allerlei landelijke overleggen met bijvoorbeeld ministerie VWS, die aan bovengenoemde onderwerpen raken.De commissie heeft momenteel acht leden.

De taken van een commissielid omvatten:

  • Voorbereiden en bijwonen van commissievergaderingen,
  • Signaleren van voor de commissie relevante onderwerpen, en het inbrengen van deze onderwerpen in de vergadering.
  • Input leveren op wet- en regelgeving en overige stukken ter consultatie

Kandidaten hebben affiniteit voor wet- en regelgeving en zijn bekend met de juridische aspecten van het vak. Ook hebben zij een proactieve houding en zijn zij in staat verbindend op te treden. Kandidaten zitten bij voorkeur in hun tweede of derde opleidingsjaar.

Voor meer informatie of bij interesse neem je snel contact op met de afdeling NVvP Jong via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door één van de bestuursleden persoonlijk te benaderen.

Functie-inhoudelijke vragen kun je stellen aan beleidsadviseur Lindsey Kurt; l.kurt@nvvp.net. De sollicitatieprocedure verloopt geheel via de afdeling NVvP Jong. Na benoeming door de afdeling NVvP Jong kan de AIOS direct starten als AIOS commissielid bij de CWER.