Op dit moment zijn er vacatures. Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via nvvpjong@nvvp.net, de whatsappgroep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Vacature bestuurslid NVvP Jong 
NVvP Jong houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. De bestuursvergaderingen zijn elke derde maandagavond van de maand via Zoom. Daarnaast neem als je bestuurslid deel aan alle activiteiten die vanuit NVvP Jong worden georganiseerd: in principe de ALV’s elke eerste donderdagavond van de maand, de NVvP Jong-dagen, aanwezigheid bij het voorjaarscongres en de bestuursdagen. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen.

Bestuurslid NVvP Jong, penningmeester

Vacature aios lid afdeling Psychotherapie

We zijn op zoek naar versterking van ons bestuur afdeling psychotherapie met een lid van de afdeling NVvP Jong. Kom jij erbij?

Naast bestuurlijke ervaring op doen, zal je vooral aan de slag gaan met het verder verankeren en verstevigen van kennis en kunde over psychotherapie als integraal onderdeel van ons vak als psychiater. Je zult een belangrijke rol hebben in het organiseren van o.a. een jaarlijks congres. Ook zal je een actieve rol spelen in de afstemming met de afdeling NVvP Jong en haar leden, zodat we als bestuur actief mee kunnen denken rondom psychotherapie in de opleiding en waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt en wat er verder op dit gebied nodig is voor de psychiaters van de toekomst. De afdeling vergadert ongeveer zes keer per jaar, afwisselend online en in Utrecht.

Vacature AIOS-lid afdeling ouderenpsychiatriebestuur

Tijdsinvestering: 1-2 uur per maand

Er is een plek in het bestuur van de afdeling ouderenpsychiatrie vrij gekomen. Belangrijke items zijn bijvoorbeeld: profilering in de samenleving, inrichting van de opleiding en goede communicatie met de leden. Als AIOS-bestuurslid denken we o.a. mee hoe we AIOS bekend kunnen maken met dit vakgebied. Je kiest zelf hoeveel en waaraan je wilt bijdragen. Tevens zijn we verbindingsstuk tussen de NVvP en de afdeling. Elke 2 maanden vergaderen we via ZOOM of live en bespreken we waar ons deel van het vakgebied tegen aan loopt. In mei hebben we een brainstormmiddag met hoogleraren en netwerkpartners. Er zitten 2 AIOS-leden in het bestuur, dus je kunt altijd even sparren.

Wil je meer weten of aanmelden? Mail nvvpjong@nvvp.net

Vacature AIOS-lid Concilium & Programmacommissie


Start: 01-04-2023 (inwerktijd eerder mogelijk)
Tijdsinvestering: +/- 4-6 uur per maand
Als AIOS weet jij wat goed onderwijs is. Betrokken zijn bij het Concilium & de Programmacommissie
is een uitgelezen kans om je breed te ontwikkelen, inspraak te hebben in de vormgeving van je eigen
opleiding en je netwerk op te bouwen.
Binnen het Concilium adviseer je samen met opleiders en collega-AIOS over de opleiding en hou je je
bezig met de ontwikkeling van beleid over de inhoud en de randvoorwaarden voor een succesvolle
uitvoering. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere de opleidingscapaciteit,
verdeling van de aios-instroom, het landelijk onderwijs, de individualisering van de opleidingsduur en
het digitaal portfolio.
Tweemaal per jaar sluit je aan bij het Forum Educatorum, waar deze onderwerpen met alle opleiders
worden besproken. Daarnaast kun je binnen de programmacommissie met de vertegenwoordigers van alle consortia, de
drie aandachtsgebieden en collega-AIOS het onderwijsbureau adviseren en daarmee toezien op de
ontwikkeling van het aangeboden onderwijs. Vergaderingen vinden voornamelijk plaats via Zoom. Het Concilium vergadert 7 keer per jaar, de programmacommissie 5 keer per jaar en 2 keer per jaar vindt het Forum Educatorum plaats.
Zowel het Concilium als de programmacommissie vergadert minimaal één keer per jaar live, in
combinatie met een sociale activiteit.

Vacature aios lid Transculture Psychiatrie

Per 1-4-2023 komt er een vacature vrij om als aios vertegenwoordiger te zijn in de afdeling Transculture psychiatrie. Heb je hier interesse in? Neem dan contact op via het NVvP Jong bestuur.

Vacature aios Beroeps Belangen Commissie (BBC)

De BBC is één van de vier strategische commissies van de NVvP. De commissie adviseert het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater. Daarnaast adviseert de commissie het verenigingsbestuur over de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen.

Onderwerpen die op dit moment relevant zijn, zijn de positionering van de psychiater in het LKS, de doorontwikkeling van het zorgprestatiemodel (ZPM) en de zorgvraagtypering (ZVT) en het borgen van de ANW- en crisisdiensten. Daarbij zal de BBC zich onder meer richten op doelstellingen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

De BBC heeft naast een adviserende ook een vormgevende rol, gericht op het versterken van de professionele netwerken van psychiaters. Denk daarbij aan de ondersteuning van het oprichten van medische staven, in samenwerking met de LAD. De BBC richt zich daarmee op ondersteuning en uitwerking van professionaliteit in brede zin. 

Vacature aios lid Forensische Psychiatrie

De afdeling Forensische Psychiatrie is op zoek naar twee nieuwe AIOS- bestuursleden. Wij zoeken enthousiaste en actieve collega’s die mee willen werken om de Forensische psychiatrie binnen en buiten de vereniging te versterken.

De afdeling Forensische Psychiatrie heeft als doel om een netwerk te vormen van psychiaters werkzaam in de psychiatrie, waarbij kennisdeling, consultatie en ontwikkeling centraal staat. Dit is zowel intern gericht (binnen de afdeling) als extern gericht (richting bestuur NVvP, politiek en andere organisaties).

Het bestuurslidmaatschap vraagt enkele uren per maand. Daartoe behoren vergaderingen van het bestuur die ongeveer acht keer per jaar plaats vinden (over het algemeen digitaal). Heb je interesse in het bestuurslidmaatschap bij de afdeling Transculturele Psychiatrie? Solliciteer dan direct door je CV en motivatie te sturen naar j.vankampen@nvvp.net

Vacature afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie
Heb jij een passie voor de kinder en jeugdpsychiatrie en wil jij aan de voorpost van de ontwikkelingen staan. Neem dan deel aan het bestuur van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP.

Vacature commissie medicatiebeleid

Wil je als AIOS en NVvP Jong-lid actief zijn binnen de NVvP én een bijdrage leveren aan het NVvP beleid omtrent medicatie? Solliciteer dan op de functie van AIOS-lid van de commissie Medicatiebeleid. De Commissie Medicatiebeleid stimuleert en ontwikkelt beleid omtrent medicatie en adviseert gevraagd en ongevraagd over (politieke) vraagstukken inzake medicatiebeleid. Onderwerpen waar de commissie zich momenteel mee bezighoudt, zijn o.a. de beschikbaarheid van psychofarmaca, het afbouwen van medicatie en het online voorschrijven van medicatie. De commissie vergadert vijf keer per jaar, 1x in het jaar fysiek en verder online. Voor meer informatie, mail naar l.kurt@nvvp.net.

Vacature aios-lid commissie Wet- en Regelgeving
Heb je affiniteit met wet- en regelgeving? Ben je goed bekend met de juridische aspecten van de beroepsuitoefening? Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetsvoorstellen en aan de evaluatie en wijziging van de Wvggz? Solliciteer dan op de functie van aios-lid van de Commissie Wet- en Regelgeving (CWER)!

De CWER adviseert het verenigingsbestuur over onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving die relevant is voor de psychiatrische patiëntenzorg en het professionele domein van de psychiater. Speerpunten van de CWER zijn de Wvggz (in samenloop met de Wzd en Wfz), de wetsevaluatie en de daaruit volgende wetswijzigingen én gegevensdeling en het beroepsgeheim. Daarnaast komt ook andere wet- en regelgeving aan de orde, welke de psychiatrische patiënt en de
psychiater raakt.

De commissie vergadert zes keer per jaar op dinsdagmiddag, online of bij de NVvP in Utrecht. Daarnaast zijn leden desgevraagd actief in allerlei landelijke overleggen met bijvoorbeeld ministerie VWS, die aan bovengenoemde onderwerpen raken.De commissie heeft momenteel acht leden.

De taken van een commissielid omvatten:

  • Voorbereiden en bijwonen van commissievergaderingen,
  • Signaleren van voor de commissie relevante onderwerpen, en het inbrengen van deze onderwerpen in de vergadering.
  • Input leveren op wet- en regelgeving en overige stukken ter consultatie

Kandidaten hebben affiniteit voor wet- en regelgeving en zijn bekend met de juridische aspecten van het vak. Ook hebben zij een proactieve houding en zijn zij in staat verbindend op te treden. Kandidaten zitten bij voorkeur in hun tweede of derde opleidingsjaar.

Voor meer informatie of bij interesse neem je snel contact op met de afdeling NVvP Jong via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door één van de bestuursleden persoonlijk te benaderen.

Functie-inhoudelijke vragen kun je stellen aan beleidsadviseur Lindsey Kurt; l.kurt@nvvp.net. De sollicitatieprocedure verloopt geheel via de afdeling NVvP Jong. Na benoeming door de afdeling NVvP Jong kan de AIOS direct starten als AIOS commissielid bij de CWER.